المان carousel تصویر (محل قرارگیری نامتوازن دکمه های ناوبری و وجود خط سیاه عمودی )

المان گالری تصاویر